نام کاربری

رمز عبور

 
 
 

شماره پیشنهاد: 89511325


عنوان پیشنهاد: صرفه جويي در مصرف

نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده: عليرضا حيدري

امتیاز کسب شده: 56

پاداش:

تاریخ تصویب پیشنهاد: 1391/11/15

تاریخ شروع اجرای پیشنهاد: 1391/12/15

واحدهای اجرا کننده: کامپیوتر و حراست

آدرس : شيراز خيابان معدل روبروي دبيرستان دكتر حسابي صندوق پستي 477

دورنگار :  2359732  كدپستي : 43664-71347   Email=fars@nosazimadares.ir